Idea przygotowywania materiałów jako praktycznych narzędzi dotyczących prowadzenia szkół, klas, odnosząca się do konkretnej pracy z dziećmi i młodzieżą placówek polonijnych, wzięła się z naszego głębokiego przekonania, że taka wymiana wiedzy oraz ogólnodostępna informacja mogą jeszcze bardziej ułatwić nam pracę i stać się przyczynkiem do dyskusji nad lepszym funkcjonowaniem szkół. „Asystent” ‒ „prawa ręka Centrali” jest organem do tego stworzonym, ponieważ umożliwia nam niemal bezpośredni kontakt z wszystkimi zainteresowanymi poziomem naszych pedagogicznych działań.

Prosimy zatem o uważną lekturę materiałów, które koordynują naszą pracę, wyznaczają nam cele działania i ujednolicają system działań dydaktycznej. Prosimy równie gorąco o konstruktywne uwagi i wszelkie zapytania, które przyniosą jeszcze doskonalsze rozwiązania i docelowo ‒  pozwolą placówkom funkcjonować lepiej i sprawniej.

Głównym adresatem tych treści są, jak wiadomo, dyrektorzy i nauczyciele. Jednak prośbę kierujemy także do rodziców, bez których nasze szkoły nie zaistniałyby w takim imponującym kształcie. Każda uwaga, sugestia, każde Wasze pochylenie się nad propozycjami Centrali będą traktowane z całą powagą i wdzięcznością… 

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych. Na swoich posiedzeniach plenarnych i nadzwyczajnych, w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły. W skład rady wchodzą: dyrektor, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni. Radą pedagogiczną kieruje jej przewodniczący (dyrektor szkoły). 

Akademia Zarządzania 1.docx
Dokument Microsoft Word [19.7 KB]

Dyrektor w szkole

Dobra szkoła to taka, w której dyrekcja, rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę, nabywają ważnych umiejętności, mają poczucie własnej wartości, dzięki czemu zyskują pewność siebie. Nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i wspierają jej działania, dyrektor zaś odpowiada za sprawne funkcjonowanie szkoły.

Współcześnie szkoła coraz częściej postrzegana jest jako firma, która oferuje określony typ usług edukacyjno-wychowawczych, a jej dyrektor nazywany jest menedżerem oświaty. To postać bardzo ważna w szkole. Od jego kompetencji i rzetelnej pracy zależy bardzo wiele w danej placówce. Pełni on funkcję administratora i kierownika szkoły. Ma szeroki zakres uprawnień i dużą odpowiedzialność. Jego rola to także umiejętne zarządzanie placówką, stwarzanie podległym pracownikom warunków do efektywnej i twórczej pracy, mobilizacja załogi do wspólnego wysiłku, aby ich placówka była  konkurencyjna wobec innych tego typu szkół w danym środowisku.

Akademia Zarządzania 2.docx
Dokument Microsoft Word [16.2 KB]

Klasyfikowanie i promowanie uczniów. Ocena z zachowania

Koniec semestru i całego roku szkolnego, czyli okres klasyfikacji i promowania, to czas wytężonej pracy ucznia i nauczyciela, to także czas dużych emocji, przede wszystkim uczniów, ale także nauczycieli. Przekształcanie wiedzy ucznia na oceny, a następnie wystawianie ocen śródrocznych (semestralnych)
i rocznych to zadanie bardzo trudne i obciążone dużą odpowiedzialnością. Nie wolno popełnić błędu, ponieważ może on wywołać stres u ucznia oraz doprowadzić do składania zastrzeżeń i skarg do dyrekcji szkoły przez rodziców. Dlatego w każdej placówce polonijnej trzeba opracować zasady, procedury
i przepisy dotyczące klasyfikacji i promowania, także system oceniania zachowania, a następnie wszystkiego dokładnie przestrzegać. Należy pamiętać, iż oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

Akademia Zarządzania 3.docx
Dokument Microsoft Word [20.8 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

 

PO BOX  1000

114 JOHN ST

NEW YORK, NY 10038


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce