Procesu wydawania legitymacji przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku 

  •          Prawidłowy wniosek – aktualne wzory są dostępne na stronie internetowej placówki: http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/legitymacje_szkolne/
  •          Czytelne wpisywanie danych, najlepiej dużymi literami (legitymacja ważna jest z dokumentem poświadczającym tożsamość, w związku z tym proszę też uwzględnić polskie czcionki bądź ich brak, aby dane zgadzały się na obu dokumentach);
  •          Data urodzenia wpisana w formacie polskim, tj. dzień-miesiąc-rok lub miesiąc słownie;
  •          Obowiązkowe podanie obywatelstwa ucznia/nauczyciela;
  •          Podanie pełnego imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego (np. skrót J. Kowalski nie jest akceptowany);
  •          W przypadku wniosku o legitymację nauczyciela: podanie nauczanych przedmiotów;
  •          Sprawdzenie, czy lista uczniów/nauczycieli pokrywa się z przesłaną liczbą wniosków:
  •          Upewnienie się, że wniosek nie został złożony wielokrotnie;
  •          Zaktualizowanie danych szkoły w systemie ORPEG (aktualizacja szkoły musi być dokonana w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku);
  •          Upewnienie się, że podany adres oraz nazwa szkoły na wniosku/liście pokrywa się z danymi w systemie ORPEG, czyli danymi pod którymi szkoła jest zarejestrowana;

Dyrektorzy szkół składają zbiorowo wnioski o legitymacje dla swoich uczniów i nauczycieli. Wnioski można złożyć korespondencyjnie, ale Dyrektor szkoły (lub osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora) musi odebrać je osobiście.

Konsulat ma zgodnie z ustawą 30 dni na wydanie dokumentu.  

Osobą kontaktową w Konsulacie odpowiadającą za sprawy legitymacji jest Pani Maria Kułaga: maria.kulaga@msz.gov.pl

 

Szanowni Państwo!
Po uzgodnieniach z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Konsul Alicją Tunk zwracam się z prośbą do wszystkich dyrektorów szkół polonijnych o pomoc w sprawnej organizacji procesu składania wniosków o legitymację szkolną przez zainteresowanych uczniów i nauczycieli w Państwa placówkach.
 
Dyrektor zobowiązany jest do przyjęcia wniosku od każdej osoby, której przysługuje taki dokument. Wnioski wraz z pismem przewodnim podpisanym przez dyrektora szkoły oraz z pieczątką szkoły należy wysłać do 10 maja 2017r. na adres:
Dorota Andraka
7 Plane Tree Lane
Dix Hills, NY. 11746
W piśmie przewodnim powinny być ujęte imiona i nazwiska nauczycieli i uczniów ubiegających się o szkolne legitymacje.
 
 
Wzór pisma przewodniego
Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej ........................................... w ...................................... zgłasza następujące osoby ubiegające się o szkolne legitymacje.
1. ....................
2. ......................                  
Podpis  Dyrektora Szkoły      
 
......................................                                                           
pieczątka szkoły
 
 
We wniosku o legitymację należy ująć następujące informacje (załączniki poniżej):
1.       Imię i nazwisko ucznia
2.       Nazwa placówki – adres szkoły polonijnej
3.       Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 
4.       Miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych
5.       Telefon kontaktowy
6.       Podpis rodzica
 
Legitymacje szkolne wydane w tym roku będą ważne do 31 sierpnia 2018r.
Wszystkie osoby ubiegające się o legitymację szkolną otrzymają powyższy dokument przed tegorocznymi wakacjami.
 
Z wyrazami szacunku
dr Dorota Andraka 
Prezes CPSD 
 

27 KWIETNIA 2017

Legitymacje szkolne

Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, w grudniu 2016 r. Sejm RP przyjął zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydają  konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracują w realizacji tego zadania z konsulami. Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek weszły w życie 21 kwietnia 2017 r. Powinno to pozwolić zainteresowanym uczniom, dla których odpowiednio wcześnie zostaną złożone wnioski, uzyskać legitymacje przed wakacyjnymi wyjazdami do Polski.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady w formie pytań i odpowiedzi.

Kto może otrzymać legitymację ucznia?

Legitymację może otrzymać każdy uczeń nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie uczący się tych przedmiotów w jednym z poniższych typów szkół:

1. prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

2. w systemach oświaty innych państw,

3. w sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

4. europejskich.

Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół? 

Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

2. szkół w systemach oświaty innych państw,

3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

4. szkół europejskich.

W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać  legitymacji.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

- 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

- do muzeów,

- do parków narodowych. 

Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

- 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

- do muzeów,

- do parków narodowych.

Jakie dane zawiera legitymacja?

Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły, w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się data jej ważności, nazwa konsulatu i jego pieczęć. Analogiczne dane będzie zawierała legitymacja nauczyciela.

Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja? 

Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletności – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty). 

Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny będzie wzór wniosku o wydanie legitymacji po wejściu w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Wejście w życie rozporządzenia planowane jest z datą wejścia w życie ustawy, czyli w dniu 21 kwietnia br.

Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, to nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

Gdzie należy odebrać legitymację?

Legitymację można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację.  Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymację odebrać można w konsulacie.

Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, to termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba.

Na jaki okres wydawane są legitymacje? 

Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność  do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach, jeżeli nie zostanie przedłużona jej ważność.

W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to ważność jego legitymacji zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji ?

W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

 

Legitymacja szkolna dla uczniów - wniosek do pobrania w pdf
Wzór wniosku o legitymację ucznia.pdf
Dokument PDF [54.3 KB]
Legitymacja dla nauczycieli - wniosek w pdf
Wzór wniosku o legitymację nauczyciela.p[...]
Dokument PDF [53.5 KB]
Legitymacja szkolna dla uczniów - wniosek w Word
Wzór wniosku o legitymację ucznia.docx
Dokument Microsoft Word [82.5 KB]
Legitymacja dla nauczycieli - wniosek w Word
Wzor wniosku o legitymacje nauczyciela.d[...]
Dokument Microsoft Word [15.4 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

8100 Shore Front Parkway, Apt. 6B
Far Rockaway, NY 11693


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce