Centrala Polskich Szkół Sobotnich organizuje w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego:

  • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie  B1, B2, C1
  • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 - 17 lat) na poziomie B1

Proces rejestracyjny rozpoczynamy 10 kwietnia 2017r i trwać będzie do 5 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą on-line. 

Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową (e-mail: aneta73@sbcglobal.net) potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego.

5 maja 2017r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 10 - 11 czerwca zostanie zamknięta.

Miejsce egzaminu

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających

150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Cena egzaminu:

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku 14 - 17 lat na poziomie: B1

    Poziom B1 – $90 (85 euro)*

    Wydanie certyfikatu – $21.50 (20 euro)*

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie:  B1, B2

    Poziom B1 – $127 (120 euro)*

    Poziom B2 – $148 (140 euro)*

     Poziom C1 - $159 (150 euro)*

    Wydanie certyfikatu – $21.50 (20 euro)*

* Opłata za egzamin do 5 maja 2017r. Opłata za wydanie certyfikatu dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu.

(Kurs euro –  4,2273 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 07.04.2017.)

Wpłata dokonana po 5 maja 2017r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie. Decyduje data stempla pocztowego.

Czeki prosimy wypisać na:

Polish Supplementary School Council of America

Czeki prosimy wysłać na adres:

Polish Supplementary School Council of America

61-27 56th Road

Maspeth, NY 11378

 

W treści memo należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski grupa dorosłych B1

Jan Kowalski grupa dzieci/młodzież B1

 

Uwaga:  Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez  Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin letniej sesji egzaminacyjnej 2017 r. na 10-11 czerwca. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14-17 lat).
Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 
Warszawa, 16.03.2017 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim.

Państwowy certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników z każdej części egzaminu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej. Do egzaminu certyfikatowego przystąpić może każdy obcokrajowiec, bez względu na to w jaki sposób, gdzie i kiedy uczył się języka polskiego. Należy jednak pamiętać, że zdając egzamin  na poziomie B1 i B2 cudzoziemiec musi mieć ukończone 16 lat, a egzamin na poziomie C2 – 18 lat.

Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

 

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na naszej stronie internetowej w zakładce CERTYFIKATY:

www.centralapolskichszkol.org

Więcej informacji na stronie:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/zbiory-zadan

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych.

Więcej informacji na stronie http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

 

Certyfikaty - informacje
certyfikaty.docx
Dokument Microsoft Word [14.6 KB]
Struktura egzaminu certyfikacyjnego
certyfikaty - Struktura egzaminu certyfi[...]
Dokument Microsoft Word [14.7 KB]
Regulamin egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako obcego w CPSD
CERTYFIKATY Regulamin egzaminów certyfik[...]
Dokument Microsoft Word [17.3 KB]
Osoby o specjalnych potrzebach
Certyfikaty Osoby o specjalnych potrzeba[...]
Dokument Microsoft Word [17.1 KB]

Kontakt:

Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

 

PO BOX  1000

114 JOHN ST

NEW YORK, NY 10038


Tel: (516) 279-7609

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce